AYVALIK TURİZM DANIŞMA BÜROSU

Turizm Geliştirme Ajansı Sertifika Programına İlişkin Genelge (2022/2) Yayınlandı

GENELGE 2022/2

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında;"Bakanlık, Türkiye
TurizmTanıtımveGeliştirmeAjansıilebirliğihalinde,ülketurizmininuluslararası
standartlarda geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve güvenli bir
ortamdagerçekleştirilmesi,ülketurizmürünlerininuluslararasıalandatanıtılmasıve
pazarlanmasına katkı sağlaması amacıyla, yetki verilecek Türk Akreditasyon Kurumundan
akredite ve uluslararası faaliyette bulunan denetim firmaları aracılığıyla sertifika programları
hükmü yer almaktadır.uygulayabilir."
Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı
(TGA) öncülüğünde turizm sektörleri ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği halinde konaklama tesisleri
için, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı Kriterleri (TR-I), turizm sektörünün sürdürülebilir
büyümesini temin etmek ve tüm turizm paydaşlarının katılımıyla ortak bir anlayış geliştirmek üzere
oluşturulmuştur.
BuçerçevedeTR-I,küreselölçektekabulgörenveturizmsektöründesürdürülebilirlik
standardınıngeliştirilmesineyönelikuluslararasınormlardabelirleyicibirorganolanKüresel
Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) kriterlerine uyum sağlama sürecinde geliştirilmiştir.
TürkiyeSürdürülebilirTurizmProgramıstandartlarıüçaşamahalindeolup,I.Aşama
Belgesinin, turizm işletmesi belgeli konaklama tesisleri ile basit konaklama turizm işletmesi belgeli
tesislerin tamamı için 31.12.2023 tarihine kadar, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı web
sayfasında (https://tga.gov.tr) belirtilen koşullarda ve yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla alınması
zorunludur.

Diğer taraftan,01.01.2023 tarihinden sonra, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı I. Aşama
Belgesi alınarak doğrudan konaklama tesisi turizm işletmesi belgesi veya basit konaklama turizm
işletmesi belgesinden turizm işletmesi belgesine geçiş başvurusu yapılabilecektir.
Verilen süre zarfında sertifika almayan konaklama tesisleri hakkında, 2634 sayılı Kanun uyarınca
işlem uygulanacaktır.